Toggle navigation
phamnhanhd
2 tháng trước
Hữu ý tài hoa hoa bất phát
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm.
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
 1 bàn luận
casper 2 tháng trước
Thiên ý khó đoán.
Lòng người khó dò.

@phamnhanhd cốt của hổ nấu cao hết rồi phải không.
Đăng nhập hoặc đăng ký để gởi bài.