Toggle navigation

Giới thiệu

Nguồn: TTV + BNS

Bàn luận (4)


Lão 5b ăn cướp cũng phải có lương tâm nghề nghiệp của cường đạo. Cướp cũng phải chừa lại chương 1 cho kẻ khác còn có vốn làm ăn. Bản nhân thật khâm phục nhân cách của trại chủ 5b. 

Là sao vật @thonnu-datinh tỷ

@nhuanao Ngươi ra đường gặp đạo tặc trấn cướp thì có kẻ nào chừa cho đồng lẻ bắt xe bus chưa? bởi vậy mới nói trại chủ 5b có nhân phẩm tốt. 

Wow nghe tỷ nói ta cũng thấy thế😊😊
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận

Đánh dấu (2)