Việc phục hồi cáp AAG lại phải kéo dài đến 3/10 :((